Д-р Елена Игновска е доцент на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје на Институтот по граѓанско право, катедра за семејно и наследно право.

Породилно отсуство од 18 месеци може да ги дискриминира и мајките и татковците

доц. д-р Елена Игновска

Elena Ignovska 200x250Предлогот за 18-месечно породилно отсуство во суштина е родово дискриминирачки кој евентуално би ги оддалечил жените од пазарот на трудот и би ги вратил во домаќинствата, издигнувајќи ја во преден план улогата на жената како мајка, а потиснувајќи ги нејзините амбиции за професионално напредување.

Повеќе
20696 Кликови
2 Коментари
Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: