fbpx
 

Јована Маровиќ е извршен директор на мрежата „Политикон, независен истражувачки центар од Подгорица, член на BiEPAG и работната група за Поглавје 23 во преговорите за пристапување на Црна Гора во Европската Унија. Докторирала на Факултетот за политички науки во Белград. Областите на нејзинитеистражувачки интереси го вклучуваат владеењето на правото, демократијата, федерализмот, Балканот, политичкиот систем на ЕУ и политиката на проширување.

Корупцијата на Балканот: упорна и тешко излечива

ALB  SR

Јована Маровиќ

Корупцијата и клиентелизмот се директен извор на моќта на балканските автократи. Во исто време, политиката на Европската унија за држење на Западниот Балкан на пристојна далечина не е доволно поттикнувачка.

Повеќе
  735 Кликови
  0 Коментари

Korrupsioni në Ballkan: i rezistueshëm dhe vështirë i shërueshëm

МК  SR

Jovana Marovic

Korrupsioni dhe klientelizmi janë burim i drejtpërdrejtë i fuqisë së autokratëve ballkanik. Në të njëjtën kohë edhe politika e Unionit Evropian e mbajtjes së Ballkanit Perëndimor në një largësi dinjitoze nuk është shtytëse në mënyrë të mjaftueshme.

Повеќе
  912 Кликови
  0 Коментари

Korupcija na Balkanu: uporna i teško izlječiva

Jovana Marovic

Korupcija i klijentelizam su direktan izvor moći balkanskih autokrata. U isto vrijeme i politika Evropske unjie držanja Zapadnog Balkana na pristojnoj udaljenosti nije dovoljno podsticajna.

Повеќе
  1013 Кликови
  0 Коментари

EU i vladavina prava na Zapadnom Balkanu: Bez glasa kada je najpotrebniji

d-r Jovana Marović

Vladavina prava u državama Zapadnog Balkana ne može biti unaprijeđena postojećim instrumentima koji stoje na raspolaganju Evropskoj uniji. Iako mnogi faktori utiču i objašnjavanju manjkavosti vladavine prava (i demokratije)  autokratski način upravljanja ovim zemljama je najznačajniji dio problema. Balkanske autokrate i njihove političke partije nemaju volje da mijenjaju nedemokratske prakse koje ih održavaju na čelu država i podipuru njihovu gotovo neograničenu moć, ali ni dovoljno podsticaja.

Повеќе
  978 Кликови
  0 Коментари

UE dhe sundimi i të drejtës në Ballkanin Perëndimor: Pa zë kur ai është më i nevojshëm

d-r Jovana Maroviq

Sundimi i të drejtës në shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk mund të avancohet me instrumentet ekzistuese të cilat i qëndrojnë në dispozicion Unionit Evropian. Pa marrë parasysh se shumë faktorë ndikojnë dhe i sqarojnë mangësitë e sundimit të të drejtës (dhe të demokracisë) mënyrat autokrate të udhëheqjes së këtyre vendeve është pjesa më e madhe e problemit. Autokratët Ballkanik dhe partitë e tyre politike nuk kanë vullnet që ti ndryshojnë praktikat jo-demokratike të cilat i mbajnë në krye të shteteve dhe e mbështesin fuqinë e tyre pothuajse të pakufizuar, por as nxitje të mjaftueshme.

Повеќе
  892 Кликови
  0 Коментари

ЕУ и владеењето на правото во Западниот Балкан: Без глас кога гласот е најпотребен

ALB  CNR

д-р Јована Маровиќ (Jovana Marović)

Владеењето на правото во земјите од Западен Балкан не може да се зајакне со постојните инструменти со кои располага Европската Унија. И покрај тоа што многу фактори влијаат и ги објаснуваат пропустите на владеењето на правото (и демократијата), автократскиот начин на управување со овие земји е најзначаен дел од проблемот. Балканските автократи и нивните политички партии немаат волја да ги променат недемократските практики што ги одржуваат на чело на државите и ја поддржуваат нивната речиси неограничена моќ, но нема ни доволен поттик за тоа.

Повеќе
  941 Кликови
  0 Коментари
  • Блогирај +

    Приклучете се кон тимот соработници и предложете тема или испратeте текст, со Ваша фотографија и куса биографија на info@iks.edu.mk.Повеќе

  • Насоки +

    Текстовите треба да имаат помеѓу 900 и 1300 зборови и да бидат напишани во куси пасуси, во разбирлив и неформален стил. Повеќе

  • Преземи +

    Содржината на блогот е слободна за споделување и читателите можат да оставаат разумни и конструктивни коментари на блоговите. Повеќе

  • 1

Следете не