rabotilnica 11 2015

Институтот за комуницикациски студии (ИКС) во октомври и ноември организираше четири работни средби со претставници на различни медиуми во Македонија со цел да се утврди дали и на кој начин во редакциите се практикува новинарство од јавен интерес. На средбите се разговараше дали медиумите имаат свои интерни новинарски кодекси или насоки за продуцирање медиумски содржини, начините на кои се носат одлуки во редакцијата кои содржини ќе бидат публикувани, на кое место, потоа дали се прави разлика меѓу јавен, државен и национален интерес, колку е познат концептот за тестот за јавен интерес и сл.

predavanje vs

Уредувачкиот одбор на ResPublica ги објави темите за месец ноември на кои експерти, професори, граѓански активисти, медиумски професионалци, студенти и други заинтересирани можат да пишуваат академски блогови.

konfer cam1

Институтот за комуникациски студии (ИКС) организира работилница со претставници на локални и регионални медиуми во Македонија која ќе се одржи в петок, 30 октомври 2015 година од 11 до 14 часот во просториите на ИКС. Целта на оваа работилница е да се утврди дали во медиумите во Македонија постои новинарство од јавен интерес и ако постои, кои се практиките и начините на кои тоа се манифестира и применува. Работилницата ќе биде во форма на дискусија која ќе ја модерираат предавачи на Институтот. Мислењата и ставовите на учесниците ќе бидат анонимни.

konferencija

Околу 80 претставници на медиумите, невладините организации, академскиот сектор и јавната администрација учествуваа на конференцијата „Деконструирање на концептот на јавен интерес во Република Македонија: (зло)употреба во име на граѓаните“.

webinar1

Иницијативата за дигитално граѓанство ResPublica ги повикува сите професори, студенти, медиумски и политички експерти, јавни службеници и други професионалци да се приклучат на иницијативата со пишување на академски блогови за теми за кои имаат докажана експертиза и искуство. Со блоговите треба да се подобри разбирањето кај јавноста за актуелните проблеми во општеството и да се понудат одржливи решенија содржани во академски статии и истражувања.

konferencija

Поголема транспарентност во работата на власта и овозможување суштинска дебата која ќе ги канализира ставовите на различни групи граѓани, се предуслови за одговорно и отчетно владеење. Само на овој начин ќе може целосно да се остварува јавниот интерес, кој во Македонија различни елити на моќ неретко го инструментализираат. Ова е еден од заклучоците од денешната конференција што ја организираше Институтот за комуникациски студии (ИКС) во рамки на проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија“.

eu info

Проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија“ беше промовиран на прес конференција што се одржа на 24 септември во ЕУ Инфоцентарот во Скопје.

Институтот за комуникациски студии (ИКС) го имплементира проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија“. Проектот има цел да ја подигне свеста на граѓаните и да ги инволвира медиумските професионалци и граѓанските организации во процесот на штитење на јавниот интерес.

javen interes

„Деконструкција на јавниот интерес во Македонија: (зло)употреба во име на граѓаните“ е насловот на појдовниот извештај во проектот „Изразување на јавниот интерес“ што Институтот за комуникациски студии ќе го презентира на конференција на крајот на септември.

webinar

Повеќе од 30 учесници го следеа вебинарот за академско блогирање што го организираше Институтот за комуникациски студии во рамки на проектот „Изразување на јавниот интерес“. Млади истражувачи, студенти, новинари и колумнисти добија корисни совети како да напишат успешен академски блогпост заснован на научни наоди и податоци, но со кој на разбирлив начин ќе ја информираат пошироката јавност за актуелни комплексни прашања во општеството.

Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: