Вестите на телевизијата Алсат М на албански и на македонски јазик во периодот од 21 до 29 ноември 2016 беа идентични во поголемиот дел, освен во покривањето на изборната кампања, каде што на албански јазик беа објавувани повеќе извештаи од секојдневните активности на кандидатите. Изборната кампања, иако беше најзастапена тема, не доминираше во вестите на овој медиум во споредба од другите. Дневните активности на кандидатите (митинзи и средби со граѓани) беа емитувани кон крајот на вестите, а во другиот простор што го отстапи за кампањата, медиумот отвори многу теми, на пример каков е квалитетот на кампањата, колку се реални ветувањата, кои се спорни делови на програмите итн. Овие вести посветија многу поголемо внимание од повеќето други медиуми на работата на СЈО и на случаите што ги води, исто така со аналитички пристап.

ИЗВЕШТАЈ - МКД  ENG          ЗАКЛУЧОЦИ - МКД  ENG     ИНФОГРАФИК-1   

logo alsatm1