Издавачката едиција ResPublica се базира на нагласената научно-истражувачка компонента на издавачот - Институтот за комуникациски студии. Резултатите од истражувањата и теоретските придонеси од областа на медиумите, комуникациите и односите со јавноста се објавуваат во печатени и онлајн публикации. Целта на издавачката активност е да ја поттикне научната дебата и да ја развива размената на знаење во областите во кои дејствува. Во издавачката едиција ResPublica се наоѓаат:

Истражувачки монографии: Едицијата монографии ги опфаќа резултатите од различните истражувачки проекти што ги спроведува Институтот  во двете главни области на истражување.

Авторски книги: Истражувачите на Институтот објавуваат и теоретски трудови во доменот за кој се специјализирани. Во оваа едиција ќе бидат публикувани и докторските и магистерските тези на дел од истражувачите на Институтот и студентите на постдипломските студии.

Академски статии: Истражувачите на Институтот објавуваат свои трудови во домашни и странски специјализирани списанија.

Зборници од научни собири и конференции: Трудовите презентирани на симпозиумите и научните конференции што ги организира Институтот се објавуваат во едицијата зборници.

pod oko na javnosta

Целта на анализата „Под окото на јавноста: правото на приватност на јавните личности во Македонија“ е да утврди дали информации за јавни личности објавени во медиумите го задоволуваат т.н. „тест на јавен интерес“, односно дали медиумите правилно ги балансираат правото на приватност на тие личности со правото на јавноста „да знае“. Документот нуди и преглед и анализа на легислативата во областа, и оценува дали истатата ги задоволува европските стандарди.

Преземи (МКД)

Komunikacija protesti FINAL za web malaslika

Целта на истражувањето „Здружени за промени: враќање на владината отчетност преку граѓански протести“ е да ги согледа комуникациските практики на медиумите, активистите и претставниците на државните институции за време на некои од граѓанските протести кои се одржаа во Македонија во 2014 и 2015 година. Односно, на кој начин овие чинители комуницираат со своите целни групи, и како нивните активности се врамувани во медиумите.

Преземи (МКД)     Преземи (ENG)

BP MKD FINAL 08.07

Група експерти и граѓански организации, меѓу кои и Институтот за комуникациски студии ИКС подготвија Предлог за итни демократски реформи кои имаат цел да ги вратат демократските стандарди и вредности во Македонија, враќајќи ја така и довербата на граѓаните во клучните државни институции.

Преземи (МКД)    Преземи (ALB)    Преземи (ENG)

Privatnost i javniot interes 001

Целта на овој документ е анализа на балансот помеѓу правото на приватност и правото на информирање на јавноста. Документот се осврнува на европското и македонското законодавство од областа на приватноста, на примери од праксата на медиумското известување во Македонија од овој аспект, и нуди препораки за подобрување на политиките во областа на приватност и информирање.

Преземи (МКД)    Преземи (ENG)

priracnik mediumite 11 03 2016

„Прирачникот за јавниот интерес во новинарството“ ги сублимира општоприфатените вредности, принципи, стандарди и практики во новинарската професија. Базиран на етичките новинарски кодекси, на домашната и странската медиумска регулатива и политиките за работа во највлијателните информативни куќи во светот, прирачникот дава јасни критериуми за утврдување на јавниот интерес во вестите. Освен 10-те основни принципи во новинарството, книгата го воведува тестот за јавен интерес во новинарството.

Преземи (МКД)   Преземи (ALB)    Преземи (ENG)

policy Brief

Институтот за комуникациски студии направи Резиме за јавните политики во кое прави проценка на состојбата во медиумскиот сектор во Македонија во контекст на препораките изнесени од Групата високи експерти предводена од Рајнхард Прибе. Резимето содржи прецизни докази чијшто заклучок е дека Македонија нема создадено елементарни услови за да се одржат фер и демократски избори во април 2016 година.

Преземи (МКД)   Преземи (ENG)

mediumite i javniot interes vo mk

„Медиумите во Македонија: заштитници на јавноста или заложници на политичките интереси“ ја анализира улогата на медиумите во штитењето на јавниот интерес во Македонија, и начинот на кој македонските медиуми го третираат јавниот интерес при известувањето. Документот го анализира медиумското законодавство на Македонија и нуди препораки за зајакнување на улогата на медиумите во заштитата на јавниот интерес во Македонија.

Преземи (МКД)   Преземи (ENG)

sudovi i Javen interes 001

„Судовите: чувари на јавниот интерес или на поединечни интереси“ се занимава со позначајните прашања врзани за јавниот интерес од аспект на уживањето на основните слободи и права на граѓаните и правните субјекти во Република Македонија. Целта на документот е да ги прикаже различните гледишта околу улогата на судовите во однос на балансирањето помеѓу индивидуалните слободи и права  и јавниот интерес.

Преземи (МКД)   Преземи (ENG)

dekonstruiranje 25 09 2015

Појдовниот извештај „Деконструирање на концептот на јавен интерес во Република Македонија: (зло)употреба во име на граѓаните“ овозможува сеопфатен преглед на тоа што претставува јавен интерес, и како овој термин е употребуван во различни правни и етички контексти. Дополнително, извештајот ги утврдува клучните чинители кои го штитат јавниот интерес во едно општество и ги идентификува најдобрите практики во областа.

Преземи (МКД)    Преземи (ENG) 

znacenjeto
„Известувањето за меѓурелигиските и меѓуетничките тензии: значењето зад насловите“ се фокусира на медиумското покривање на прашањата од мултиетнички и мултирелигиозен карактер и на почитувањето на професионалните новинарски стандарди во информирањето на јавноста.

Преземи (МКД)     Преземи (ENG)

zaednicite

„Известување од паралелни светови: медиумите на заедниците во Македонија“ отворa сериозни прашања за правата на етничките заедници во медиумската сфера во Македонија, за регулаторната политика во оваа област и за предизвиците што се поставуваат пред новинарската професионална заедница.

Преземи (МКД)       Преземи (ENG)

sozdavanje

„Различностите низ призмата на редакциите: Поглед одблизу врз создавањето на вестите“ ја прикажува состојбата во редакциите и ставовите и перцепциите на уредниците, новинарите и на дел од сопствениците за темите поврзани со известувањето за различностите.

Преземи (МКД)    Преземи (ENG)

audiovizuelni-kreativni-industrii1

Во оваа публикација се објавени најважните документи што произлегоа од проектот „Мерење на економскиот придонес на аудиовизуелните индустрии во Македонија“. Насоките за развој на аудиовизуелните индустрии ги содржат идеите и мерките што ги предложија претставници на овој сектор во многубројните дискусии и средби, заедно со Оперативен план за нивната реализација.

Преземи (МКД)     Преземи (ENG)

 

 

 

 

 

 

Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: