Tелевизијата 24 Вести активно ги следи актуелните настани во земјава и настојува да ги претстави различните политички ставови и гледишта за проблемите. Во најголем дел случаи медиумот информира на начин што го открива и нагласува јавниот интерес и нуди поширок и подлабок поглед на настаните и процесите што се тема на известувањето. Телевизијата не само што пренесува критики кон политичките актери, вклучувајќи ги и државните институции од други субјекти, туку со аргументиран пристап изведува и сопствени критички заклучоци. Во однос на известувањето за политичките актери и нивните гледишта, може да се заклучи дека има релативен баланс во прилозите во кои се јавува ВМРО-ДПМНЕ наспроти во кои се јавува СДСМ. Во однос на користењето на изворите, во речиси половина прилози се јавува само по еден извор. Во само една четвртина прилози се јавуваат различни или спротивставени мислења во рамките на еден прилог.

ИЗВЕШТАЈ - МКД            ЗАКЛУЧОЦИ - МКД           ИНФОГРАФИК-1       ИНФОГРАФИК-2  

24 vesti1