Вестите на Сител се уште наликуваат на партиска машинерија на владејачката партија, што може да се заклучи од тоа што во најголем број прилози објавени во анализираниот период како субјект се појавува ВМРО-ДПМНЕ и министрите од оваа партија. Во сите овие прилози видлив е фаворизирачкиот став кон политиката на ВМРО-ДПМНЕ, додека негативен став се зазема во однос на политиката на опозицијата. Позитивната слика за се што работи владејачката партија, освен преку прилозите за владините мерки, продолжува да се презентира и преку преку пропагандните прилози за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ во кои тој ги промовира владините проекти. Сепак најголем број од прилозите, за разлика од изминатиот период не содржат новинарски квалификации за актерите. Но, исто така, во најголем број од прилозите нема новинарска ангажираност и тие претставуваат само бележење на дневно-политичките настани.

ИЗВЕШТАЈ - МКД          ЗАКЛУЧОЦИ - МКД           ИНФОГРАФИК-1       ИНФОГРАФИК-2 

site1l