fbpx
 

Јована Маровиќ е извршен директор на мрежата „Политикон, независен истражувачки центар од Подгорица, член на BiEPAG и работната група за Поглавје 23 во преговорите за пристапување на Црна Гора во Европската Унија. Докторирала на Факултетот за политички науки во Белград. Областите на нејзинитеистражувачки интереси го вклучуваат владеењето на правото, демократијата, федерализмот, Балканот, политичкиот систем на ЕУ и политиката на проширување.

Prvi korak do Balkana bez granica: Beneluks ili Šengen?

Jovana Marovic

Jovana Marovic 200x250”Mali Šengen” je pokrenut u trenutku kada su države Zapadnog Balkana, frustrirane politikom Evropske unije prema regionu, željele da učine samostalne korake u integrisanju. Iako izuzetno korisna, inicijativa može ostvariti svoj puni potencijal tek kada u njoj budu učestvovale sve države regiona, a što bi trebalo da vodi i potpunom ukidanju unutrašnjih granica.

Повеќе
  813 Кликови
  0 Коментари

Hapi i parë deri në Ballkan pa kufi: Beneluksi ose Shengeni?

МК  SR

Jovana Marovic

Jovana Marovic 200x250“Shengeni i Vogël" u iniciua si ide në momentin kur shtetet e Ballkanit Perëndimor, të frustruara nga politika e BE-së ndaj rajonit, vendosën të ndërmarrin hapa të pavarur për integrim. Edhe pse është jashtëzakonisht e dobishme, iniciativa mund të arrijë potencialin e saj të plotë vetëm nëse marrin pjesë të gjitha shtetet e rajonit, ndërsa duhet të rezultojnë edhe me anulimin e plotë të kufijve të brendshëm.

Повеќе
  1928 Кликови
  0 Коментари

Првиот чекор до Балкан без граници: Бенелукс или Шенген?

ALB  SR

Јована Маровиќ

Jovana Marovic 200x250„Мини Шенген“ се покрена како идеја во моментот кога државите од Западен Балкан, фрустрирани од политиката на ЕУ кон регионот, решија да преземат независни чекори за интеграција. Иако е исклучително корисна, иницијативата може да го постигне својот целосен потенцијал само ако учествуваат сите држави во регионот, а треба да доведе и до целосно укинување на внатрешните граници.

Повеќе
  1246 Кликови
  0 Коментари

Корупцијата на Балканот: упорна и тешко излечива

ALB  SR

Јована Маровиќ

Корупцијата и клиентелизмот се директен извор на моќта на балканските автократи. Во исто време, политиката на Европската унија за држење на Западниот Балкан на пристојна далечина не е доволно поттикнувачка.

Повеќе
  1119 Кликови
  0 Коментари

Korrupsioni në Ballkan: i rezistueshëm dhe vështirë i shërueshëm

МК  SR

Jovana Marovic

Korrupsioni dhe klientelizmi janë burim i drejtpërdrejtë i fuqisë së autokratëve ballkanik. Në të njëjtën kohë edhe politika e Unionit Evropian e mbajtjes së Ballkanit Perëndimor në një largësi dinjitoze nuk është shtytëse në mënyrë të mjaftueshme.

Повеќе
  1386 Кликови
  0 Коментари

Korupcija na Balkanu: uporna i teško izlječiva

Jovana Marovic

Korupcija i klijentelizam su direktan izvor moći balkanskih autokrata. U isto vrijeme i politika Evropske unjie držanja Zapadnog Balkana na pristojnoj udaljenosti nije dovoljno podsticajna.

Повеќе
  1442 Кликови
  0 Коментари

EU i vladavina prava na Zapadnom Balkanu: Bez glasa kada je najpotrebniji

d-r Jovana Marović

Vladavina prava u državama Zapadnog Balkana ne može biti unaprijeđena postojećim instrumentima koji stoje na raspolaganju Evropskoj uniji. Iako mnogi faktori utiču i objašnjavanju manjkavosti vladavine prava (i demokratije)  autokratski način upravljanja ovim zemljama je najznačajniji dio problema. Balkanske autokrate i njihove političke partije nemaju volje da mijenjaju nedemokratske prakse koje ih održavaju na čelu država i podipuru njihovu gotovo neograničenu moć, ali ni dovoljno podsticaja.

Повеќе
  1399 Кликови
  0 Коментари

UE dhe sundimi i të drejtës në Ballkanin Perëndimor: Pa zë kur ai është më i nevojshëm

d-r Jovana Maroviq

Sundimi i të drejtës në shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk mund të avancohet me instrumentet ekzistuese të cilat i qëndrojnë në dispozicion Unionit Evropian. Pa marrë parasysh se shumë faktorë ndikojnë dhe i sqarojnë mangësitë e sundimit të të drejtës (dhe të demokracisë) mënyrat autokrate të udhëheqjes së këtyre vendeve është pjesa më e madhe e problemit. Autokratët Ballkanik dhe partitë e tyre politike nuk kanë vullnet që ti ndryshojnë praktikat jo-demokratike të cilat i mbajnë në krye të shteteve dhe e mbështesin fuqinë e tyre pothuajse të pakufizuar, por as nxitje të mjaftueshme.

Повеќе
  1215 Кликови
  0 Коментари

ЕУ и владеењето на правото во Западниот Балкан: Без глас кога гласот е најпотребен

ALB  CNR

д-р Јована Маровиќ (Jovana Marović)

Владеењето на правото во земјите од Западен Балкан не може да се зајакне со постојните инструменти со кои располага Европската Унија. И покрај тоа што многу фактори влијаат и ги објаснуваат пропустите на владеењето на правото (и демократијата), автократскиот начин на управување со овие земји е најзначаен дел од проблемот. Балканските автократи и нивните политички партии немаат волја да ги променат недемократските практики што ги одржуваат на чело на државите и ја поддржуваат нивната речиси неограничена моќ, но нема ни доволен поттик за тоа.

Повеќе
  1287 Кликови
  0 Коментари
  • Блогирај +

    Приклучете се кон тимот соработници и предложете тема или испратeте текст, со Ваша фотографија и куса биографија на info@iks.edu.mk.Повеќе

  • Насоки +

    Текстовите треба да имаат помеѓу 900 и 1300 зборови и да бидат напишани во куси пасуси, во разбирлив и неформален стил. Повеќе

  • Преземи +

    Содржината на блогот е слободна за споделување и читателите можат да оставаат разумни и конструктивни коментари на блоговите. Повеќе

  • 1

Следете не