Културата како стожер на позитивните општествени промени

Проектите и програмите за културен развој генерираат нови работни места, ги подобруваат условите за живот, и ги јакнат заедниците.