fbpx

проф. д-р Мирјана Најчевска

БЛОГЕРИ АЛБ

19.09.17

Прегледи

najcevska120x160Mirjana Najçevska me titull doktor i shkencave juridike dhe profesoreshë me angazhim të plotë dhe këshilltare shkencor në Institutin për Kërkime Sociologjike dhe Politiko-Ligjore në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij” në Shkup. Kualifikimet kryesore janë në fushat e të drejtave të njeriut (diskriminimi, të drejtat e pakicave dhe grupeve të margjinalizuara, liria e mendimit dhe e shprehjes, sundimi i ligjit dhe shteti ligjor), marrëdhëniet ndëretnike, decentralizimi dhe vetëqeverisja lokale. Ajo është e përkushtuar për të promovuar konceptin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe mekanizmave për mbrojtjen dhe praktikën e tyre. Ka qenë e përfshirë në punën e disa OJQ-ve dhe shoqatave qytetare joformale (ish kryetare e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut dhe kryetare aktuale e Qendrës për të Drejtat e Njeriut dhe Zgjidhjen e Konflikteve). Në planin ndërkombëtar, ajo ka qenë pjesë e punës së disa organeve profesionale dhe trupave të ekspertëve në kuadër të KB-së, BE-së dhe Këshillit të Evropës.