1. Definoni palët e prekura dhe audiencën e synimit

Individët, organizatat ose institucionet të cilat në çfarë do mënyre mund të jenë të interesuar për aktivitetet të cilat ju i zbatoni, shkurtimisht, quhen palë të interesuara. Ata mund ta përkrahin aktivitetin apo fushatën tuaj, në ndonjë mënyrë të jenë të interesuar në çështjen, të kenë fuqi për ta ndryshuar situatën apo ta kenë nxitur problemin të cilin e keni identifikuar.

Palët e interesuara mund të jenë:

 • Përkrahës– njerëz apo organizata të cilat e kuptojnë problemin, dëshirojnë të kontribuojnë për ta zgjidhur atë dhe janë të përgatitur tu ndihmojnë;
 • Oponentë– njerëz të cilët janë kundër zgjidhjes së problemit apo të cilëve nuk u pëlqen mënyra në të cilën propozoni të zgjidhet i njëjti;
 • Neutralë–njerëz të cilët nuk kanë qëndrim, apo të cilët në asnjë mënyrë nuk përfshihen në aktivitetet e juaja.

Këshillë:

Mendoni mirë se cilat janë palët e interesuara për çështjen të cilën e përfaqësoni. Numëroni ato në një prej këtyre tre kategorive. Analizoni! Në atë mënyrë më lehtë do ta definoni audiencën e synimit dhe do të dini se prej ku mund të prisni përkrahje.

Vijon definimi i marrëdhënieve të palëve tuaja të interesuara. Njohja e marrëdhënieve të tyre reciproke si dhe raporti i tyre individual ndaj çështjes pas së cilës qëndroni dhe ndaj zgjidhjes së cilën e propozoni do tu ndihmojë  që të  kuptoni se prej kujt mund të prisni dhe të fitoni përkrahje.

Palët e interesuara paraprakisht të definuara tani më mund ti ndani në më shumë kategori:

 • Përkrahës aktivë – i përkrahin aktivitetet tuaja dhe janë të motivuar tu ndihmojnë ti realizoni qëllimet;
 • Përkrahës – mund të kenë ndonjë dobi nga rezultati i aktivitetit tuaj;
 • Neutralë – nuk janë të involvuar apo nuk janë të interesuar në çështjen;
 • Oponentë – mund të kenë pasoja negative nga suksesi i aktiviteteve tuaja;
 • Oponentë aktivë – punojnë në mënyrë aktive kundër realizimit të qëllimeve tuaja.

Kjo do tu ndihmojë që në të ardhmen të parashikoni taktika adekuate për secilin prej grupeve. Për shembull, për ata që ju përkrahin mund të përdorni aktivitete dhe mjete për mobilizim, ndërsa për ata neutralët të përdorni mjete dhe taktika për edukim dhe informim.

Këshillë:

Krijoni profile të palëve të interesuara. Në atë mënyrë më lehtë do ta definoni mesazhin dhe do ti përcaktoni kanalet për transmetimin e të njëjtit. Profilin definojeni në raport me kriteret si vijojnë:

 • Demografia: gjinia, mosha, përkatësia kombëtare, shkollimi;
 • Gjeografia: vendi i banimit (mjedis urban, mjedis rural), në nivel lokal/nacional etj.;
 • Shprehitë: si sillen në raport me çështjen? Kush apo çfarë do tu ndihmojë që ti aktivizoni? dhe ngjashëm.
 • Shprehitë sa u përket kanaleve për pranim të informacionit: në cilat media ka qasje? A përdor vetëm media tradicionale apo edhe onlajn? Cilat? Kur? Si?
 • Kultura: cilat dhe sa gjuhë flet? Cilat janë karakteristikat e tij kulturore?.

SHEMBULL (profil i palëve të interesuara)

GOCE ËSHTË PËRKRAHËS I JUAJ AKTIV

Goce mund të jetë edhe maqedonas edhe shqiptar, është 35 vjeçar, ka kryer shkollim të lartë dhe jeton në mjedis urban. Ka familje dhe për të nuk paraqet problem të shoqërohet me askënd, pa marrë parasysh statusin dhe përkatësinë e tyre. Punon në kompani private. Në familjen e tij më të gjerë ka histori të sëmundjeve kronike. Është i vetëdijshëm se njerëzit duhet të jetojnë në ambient të shëndetshëm jetësor. Vetë ai ka qenë  i përfshirë në fushata të ndryshme në komunitetin. Shikon televizion, por përdor edhe media sociale, më së shumti Facebook, Instagram dhe YouTube. Përveç gjuhës amtare flet edhe një gjuhë të huaj.

Goce është përkrahës aktiv i aktiviteteve tuaja për sjellje të ligjit me të cilin do të rriten dënimet për të gjithë që kontribuojnë për ndotjen e ajrit.

Audienca e synimit

“Audiencën e synimit“ të fushatës suaj e paraqesin grupet apo njerëzit të cilët do të mund ta bëjnë ndryshimin që ju dëshironi të ndodhë. Më mirë është që audiencën e synimit ta ndani në primare  dhe  sekondare.

 • Primare– aktorët kyç të cilët kanë fuqi apo mjete që të veprojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ndaj zgjidhjes së çështjes;
 • Sekondare– grupe apo individë të cilët kanë fuqi të ndikojnë ndaj aktorëve kyç apo mund ta ndryshojnë opinionin publik.

Në fushata për ndryshime shoqërore, audienca primare e synimit në shumicën e rasteve janë vendimmarrësit si:

 • Deputetët në Kuvend;
 • Qeveria;
 • Organizatat ndërkombëtare;
 • Komuniteti i biznesit;
 • Liderët në komunitetin; e ngjashëm.

Gjithashtu, ekzistojnë edhe individë dhe grupe të cilat mund të ndikojnë ndaj audiencës suaj primare, pasi që ajo kujdeset për qëndrimet dhe veprimet e tyre. Ata janë audienca e juaj sekondare. Ajo përfshin grupe dhe njerëz të cilët e përkrahin apo e formojnë opinionin publik ndaj audiencës primare të synimit siç janë:

 • Gazetarët;
 • Shoqatat;
 • Personat publikë dhe personat e njohur;
 • Grupet e votuesve.

MBANI MEND:

Opinioni i përgjithshëm nuk është audiencë synimi!

Mediet janë shumë rrallë audiencë synimi. Mediet janë mënyrë apo kanal përmes së cilit mund të arrini tek audienca e synimit!

Që të mundeni më tej ti definoni mesazhet dhe të mund ti orientoni, duhet ta definoni qartë audiencën e synimit.

SHEMBULL:

Qëllimi juaj është të sillet ligj i ri me të cilin do të ndalohet trafiku i automjeteve në rajonin qendror të qytetit. Audienca juaj primare e synimit do të jenë deputetët e Kuvendit dhe/ose anëtarët e Qeverisë, respektivisht ministritë gjegjëse, të cilat kanë fuqi ta propozojnë dhe ta miratojnë ligjin. Audienca juaj sekondare mund të jenë shoqatat të cilat merren me ekologji, personat publikë të cilët janë aktivë për ajër të pastër, etj.

Këshillë

Audienca primare e synimit në asnjë rast nuk është më e rëndësishme se ajo sekondare. Titulli „primare“ vetëm do të thotë se ata e kanë fuqinë ta bëjnë ndryshimin të cilin ju përpiqeni ta arrini. Shumë shpesh është më lehtë dhe më efikase që në fillim ta targetoni audiencën sekondare të qëllimit!

2. Definojeni suksesin – parashtroni qëllime SMART

Qëllimet e fushat;s apo aktivitetit tuaj e tregojnë„objektivin të cilin e keni në shënjestër“, respektivisht ndryshimin të cilin dëshironi ta arrini. Nëse e keni definuar mirë problemin dhe e dini se cilin ndryshim dëshironi ta bëni, lehtë mund ti definoni qëllimet:

 • Afatgjata– vizionin për ndryshim në afat të gjatë; dhe
 • Afatshkurta– qëllime specifike dhe të matshme të cilat mund të realizohen për një periudhë të caktuar kohore.

Një qëllim mirë i definuar është komponenti më i rëndësishëm i një strategjie të mirë. Në qoftë se qëllimi është tepër i gjerë, të gjitha vendimet të cilat do të duhet ti sillni më tutje do të jenë të paqarta, dhe praktikisht do të garantojnë fushatë joefikase.

Qëllimet afatshkurta do ti përfaqësojnë rezultatet e aktivitetit tuaj dhe do të jenë tregues për suksesin e aksionit. Prandaj, gjithmonë vendosni qëllime SMART.

S– Specific – specifike

M– Measurable – të matshme

A– Achievable –të realizueshme,

R– Realistic – reale

T– Time-bound – në periudhë të përcaktuar kohore

Qëllimi specifik apo i saktë në shumicën e rasteve përcaktohet përmes parashtrimit të gjashtë pyetjeve:

 1. Kush?
 2. Çfarë?
 3. Ku?
 4. Kur?
 5. Si?
 6. Pse?

Matshmëria është një prej mekanizmave për të përcaktuar se a është qëllimi i parashtruar i mirë apo jo. Për të qenë një qëllim i matshëm ai duhet të përmbajë të dhënë kuantitative. Për shembull: rekrutimi i së paku 500 përkrahësve.

Mbani mend

Vetëm qëllimi për të cilin mund të vedosen tregues për përcaktimin e përparimit është një qëllim i mirë!

Qëllim i realizueshëm paraqet rezultati i qasjes së mirë dhe analitike i cili mundëson parashikimin e mënyrave dhe metodave për realizimin e tij. Megjithatë gjatë analizës së këtij kriteri keni kujdes edhe ndaj kapaciteteve, resurseve , kohës dhe dinamikës me të cilën realizohen ngjarjet, e të cilat bëjnë shtypje kohore!

Qëllim real duhet të paraqesë gjendjen në të cilën dëshironi dhe mundeni të arrini. Ndonjëherë edhe qëllimet e larta janë të arritshme, mirëpo kërkojnë përkushtim, punë dhe sakrificë të madhe. Gjatë përcaktimit të qëllimit merrni parasysh edhe atmosferën e përgjithshme si dhe sfidat me të cilat mund të ballafaqoheni.

Vendosja e afateve kohore është kyç për ta mbajtur ndjenjën e urgjencës dhe azhurnitetit. Megjithatë, në disa raste, shpesh herë për shkak të ndikimeve të jashtme, afatet kohore mund të shkurtohen apo zgjaten. Këto ndikime janë ato të cilat ju si pjesë e këtij procesi nuk mund ti kontrolloni, për shembull: rikonstruimi i qeverisë, ndërrimi i një drejtori të një agjencioni, ndërrimi i një udhëheqësi të sektorit,  zgjedhje të parakohshme dhe ngjashëm.

Mbani mend

Një qëllim pa afate kohore mbetet i harruar dhe i parealizuar!

Pushtoje Uoll Strit-in- STUDIM RASTI

Lëvizja progresive protestuese Pushtoje Uoll Strit-in (OccupyWallStreet) e cila filloi më 17 shtator 2011 në Njujork, e ktheu vëmendjen e tërë botës ndaj ndodhive në Amerikë. Megjithatë, përveç publicitetit të madh, nuk solli rezultate shumë domethënëse. Sipas kritikëve, shkak për këtë është mospasja e qëllimit të përcaktuar qartë.

Sipas organizatorëve, qëllimet e OWS kanë përfshirë uljen e ndikimit të korporatave mbi politikën, ndarjen më të balancuar të të hyrave, më tepër vende pune si dhe vende pune më të mira, reformën e sistemit bankar (posaçërisht në pjesën e uljes së tregtimeve spekulative nga bankat), falje e borxheve për kreditë studentore apo lehtësime tjera për studentët debitorë, dhe lehtësimin të situatës me konfiskimin e pronësisë.

Lëvizja është kritikuar për shkak të faktit që nuk ka pasur përmbledhje të kërkesave të qarta të  cilat do të kishin mundur të përdoren për të përshpejtuar ndryshimin formal të politikës. Kjo mungesë e agjendës është konstatuar të jetë arsyeja se pse e njëjta u shua para se të arrijë çfarë do ndryshimesh ligjore.

Me vetë faktin se që në fillim nuk janë parashtruar qëllime të qarta dhe të matshme, suksesi i lëvizjes është i diskutueshëm. Nuk ekziston indikator i qartë i cili mund të matet, dhe gjithashtu nuk  janë nxitur ndryshime të vërteta institucionale në bankat dhe korporatat në Amerikë.

3. Çfarë dëshironi të thoni? – komunikoni qartë

Mesazhi juaj është ajo që njerëzit do ta mbajnë mend („marrin“) nga fushata juaj apo ajo që do ti shtyjë ata të përfshihen në aktivitetet. Prandaj, për çdo audiencë të synimit dizajnoni mesazh të veçantë, por kini kujdes, të gjitha duhet të shpijnë   ndaj realizimit të qëllimit të njëjtë. Hulumtimi në fillim do tu tregojë se çfarë dhe si të komunikoni.

Që mesazhi të jetë efektiv, duhet:

 • Të jetë i thjeshtë dhe ta shprehë kauzën qartë, pa domethënie të dykuptimtë;
 • Тë shprehë rëndësinë kritike të kauzës;
 • Tu tregojë njerëzve diçka të re, diçka për të cilën ende nuk kanë menduar;
 • Të jetë joshës, interesant, dhe bile edhe shokuese;
 • Ta theksojë nevojën për ndërmarrje të aksionit dhe gjetjen e zgjidhjes.

Këshillë

Zhvilloni disa mesazhe dhe testoni ato. Krijoni fokus grupe apo në ndonjë mënyrë tjetër shihni se si reagojnë njerëzit ndaj mesazheve tuaja. Shfrytëzoni vetëm ato të cilat do të sfidojnë aksion. Mesazhi i cili kërkon që të shpjegohet nuk është një mesazh i mirë.

Elemente të një mesazhi të mirë

Mesazhi efektiv komunikon shumë informacione në disa fjali. Me të duhet të shpjegoni :

 • Çfarë dëshironi të arrini?
 • Pse dëshironi ta arrini atë?
 • Si propozoni ta arrini atë?
 • Çfarë aksioni kërkoni të ndërmarrë publiku?

Mesazhi të cilin do ta krijoni duhet të mundet të komunikohet përmes kanaleve të ndryshme në një periudhë  më të gjatë kohore. Duhet ta përmbajë zgjidhjen e problemit të cilin e keni identifikuar, në mënyrë në të cilën audienca adekuate e synimit dëshiron ta dëgjojë atë dhe të thirr për aksion.

 1. Mesazhi i mirë para së gjithash është i saktë dhe i sinqertë!
 2. Mesazhi i mirë është konciz, i shkurtër dhe i qartë!
 3. Mesazhi i mirë sfidon emocion!
 4. Mesazhi i mirë përmban thirrje në aksion!

Mbani mend

Mesazhi nuk është slogan!

4. Mos qëndroni vetëm – ndërtoni rrjet

Krijimi i rrjetit është hapërimi i çdo organizatë e cila dëshiron të nxisë ndryshime. Në rrugën drejtë arritjes së qëllimit ju do të keni nevojë për të gjithë aktivistët, aleatët, vullnetarët, të cilët mund tu ndihmojnë në atë. Ata do tu ndihmojnë përmes përhapjes së informacioneve dhe do tu bashkohen në protestat apo tubimet, në qoftë se ato i organizoni.

Gjatë kësaj, duhet të keni parasysh se ndërtimi i rrjetit dhe menaxhimi dhe mbajtja e tij, nuk është tërësisht e lehtë.  Mënyrat e vjetra për zgjerimin e rrjetit tuaj të kontakteve në masë të madhe janë ende të vlefshme, por tani keni edhe mjete digjitale të cilat në masë të madhe mund t’ua lehtësojnë procesin.

Krijoni bazë të kontakteve

Për  fillim mund të bëni një tabelë të thjeshtë, me emër, mbiemër, të dhëna për kontakt dhe fusha tjera shtesë në të cilat do të shtoni kategori të ndryshme, si për shembull:

 • Interes për punë vullnetare;
 • Histori e përfshirjes në aktivitete;
 • Aftësi;
 • Parapagim në gazetë elektronike; etj.

Jepni për detyrë ndonjërit prej anëtarëve të ekipit që vazhdimisht ta plotësojë dhe ripërtërijë bazën e kontakteve.

Tabela e thjeshtë është e mirë për në fillim, por kur do të fillojë të rritet lista e kontakteve do të duhet të kërkoni ndonjë softuer adekuat, sipër shembull CiviCRM.

Grumbullimi i kontakteve të reja

Grumbullimi i informacioneve nga persona të rinj të interesuar për kauzën tuaj mund ta bëni përmes vendosjes së formës për regjistrim në faqen tuaj të internetit.

Ndërtimi i koalicionit

Lidhja në koalicione me organizata tjera me të cilat keni interes të përbashkët për të punuar ndaj zgjidhjes së një problemi të caktuar mund:

 • Të ndihmojë që çështja të bëhet më e besueshme. Kredibiliteti i secilit prej grupeve mund të përforcohet përmes lidhjes së saj me anëtarët tjerë të koalicionit dhe në atë mënyrë ndoshta do të mundeni më lehtë të arrini tek krijuesit e politikave.
 • Ta rrisë presionin publik ndaj vendimmarrësve. Grupi më i madh i organizatave dhe kompanive ndoshta kanë mundësi më të madhe të marrin qëndrim më të fuqishëm në lidhje me një çështje të caktuar së bashku, se sa që ka mundësi secili veçmas.
 • Të sigurojë rrjet të përkrahësve dhe tu ndihmojë të rekrutoni vullnetarë. Anëtarët e ndryshëm të grupeve mund të shpërndajnë projekte të ndërlikuara (në sajë të eksperiencave, ekspertizës dhe resurseve). Harxhimet mund të ndahen midis anëtarëve të koalicionit, duke u lejuar organizatave më të vogla të marrin pjesë në aktivitete të cilat përndryshe do të kishin qenë jashtë kapacitetit të tyre.

Regrutimi i partnerëve të mundshëm për koalicion

Identifikoni partnerët potencialë  me të cilët do të kishit dashur të hyni në koalicion dhe mënyrën në të cilën ata do të kishin mundur të ndihmojnë. Drejtojuni atyre dhe bindni që ti bashkëngjiten koalicionit tuaj, përmes procesit vijues:

 1. Krijoni listë gjithëpërfshirëse të anëtarëve të mundshëm me informacione për kontakt.
 2. Caktoni takim me liderët e secilës prej organizatave.
 3. Filloni prej grupeve me të cilat keni iniciuar kontakt apo keni pasur ndonjë aktivitet të përbashkët.
 4. Vendosni në dispozicion të gjitha informatat të cilat do ti kërkojnë apo të cilat u nevojiten. Përgjigjuni në kërkesat e tyre dhe mbani të informuar.
 5. Përpiquni ti bindni ta përkrahin aktivitetin tuaj.
 6. Përfshini në ekipin.

Gjatë ndërtimit të koalicioneve është e rëndësishme të vendosen rregulla të qarta për strukturën, mënyrën e sjelljes së vendimeve, mënyrën e komunikimit, ndarjen e harxhimeve, kohën e realizimit të aktiviteteve, resurset që janë në dispozicion etj.

5. Implementim dhe matje

Zbatimi  i fushatës apo aktivitetit patjetër duhet të zhvillohet sipas dinamikës paraprakisht të planifikuar. Para se të filloni me realizimin e aktiviteteve bëni edhe një kontroll:

 • A e dini problemin e vërtetë dhe a keni zgjidhje adekuate për të?
 • Qëllimet të cilat dëshironi ti arrini, a janë të thjeshta, të matshme, reale, a thërrasin në aksion dhe a kanë afat të përcaktuar kohor për realizimin e tyre?
 • A i keni caktuar të gjitha palët e interesuara, audiencat e synimit të cilave do tu drejtoheni dhe kanalet përmes së cilave do ta përçoni mesazhin?
 • A keni mesazh të qartë, të shkurtër dhe të saktë, i cili thërret në aksion?
 • A keni identifikuar aleatë- grupe dhe individë, të cilët do tu ndihmojnë në realizimin e aktiviteteve?

Në qoftë se përgjigja në të gjitha pyetjet është pozitive, mund të filloni me realizimin.

Asnjë proces nuk mund ti arrijë efektet e dëshiruara nëse nuk ekziston plan për ndërmarrjen e aktiviteteve. Që të mund ti arrini qëllimet e planifikuara, nevojitet që me  kujdes ta ndiqni realizimin e të gjitha hapave dhe aktiviteteve në pajtueshmëri me afatet e parashikuara.

Në internet ka shumë mjete për ndjekje dhe analizë, me ndihmën e të cilave mund të ndiqni se si zhvillohet fushata juaj dhe se si sillen palët e interesuara dhe ta matni shkallën e realizimit të qëllimeve. Duke përdorur mjete të ndryshme (falas) mund ta mbikëqyrni përhapjen e mesazhit, ta ndiqni debatin rreth problemit me të cilin ka të bëjë fushata dhe të shihni se si sillen aleatët dhe kundërshtarët tuaj.

1. Ndiqeni mesazhin

Ndjekja e mesazhit onlajn përfshin monitorim të asaj se si, ku dhe kur ajo është e përçuar në internet. Në këtë  proces mund të përcaktoni se kush dhe në çfarë konteksti ju përmend juve, problemin apo mesazhin tuaj.

Disa prej medieve sociale (si Facebook, YouTube, Instagram,Twitter…) ofrojnë mundësi që në mënyrë automatike të pranoni mesazh elektronik kur dikush do të veprojë ndaj përmbajtjes së cilën e keni plasuar.

Disa mjete tjera të cilat do tu ndihmojnë ta ndiqni mesazhin janë:

Google analytics– ofron mundësi që të matni se sa njerëz e kanë vizituar faqen tuaj të internetit, prej nga kanë ardhur dhe ku janë drejtuar më pas, kohëzgjatjen që e kanë kaluar në faqen tuaj të internetit, cilat faqe i lexojnë, dhe në cilën faqe ata kanë klikuar nga faqja juaj e internetit. Që ta përdorni këtë mjet duhet të shtoni kod JavaScriptqë gjenerohet nga Google në faqen tuaj të internetit.

Email alerts-faqe të caktuara të internetit dhe rrjete të caktuara sociale ofrojnë opsion për të pranuar mesazh elektronik me të cilin ju informojnë kur njerëzit ju shtojnë si mik apo kontakt, komentojnë për përmbajtjen tuaj apo ju dërgojnë mesazh privat. Hapni adresë të posaçme të postës elektronike ose shfrytëzoni ndonjë ekzistuese për ti pranuar këto mesazhe. Aq sa  është e mundur, shmanguni stërrmbushjes së adresave elektronike të njerëzve të përfshirë në realizimin e aktiviteteve me mesazhe të këtilla.

2. Ndiqeni temën me të cilën ka të bëjë fushata juaj

Me siguri nuk do të jeni vetëm ju ata të cilët shpërndajnë përmbajtje që ka të bëjë me problemin apo çështjen pas së cilës qëndroni në platformat  onlajn. Sjelljen e të tjerëve ndaj temës mund ta ndiqni përmes kërkimit të fjalëve kyç të cilat i përdorni ju apo të tjerët gjatë komunikimit, disa prej mjeteve digjitale e lejojnë atë. Për të gjetur më lehtë përmbajtjen përdorni hashtag (#) para fjalëve të tilla.

Mjete të cilat  do tu ndihmojnë gjatë ndjekjes së temës janë:

Google Alerts– mundëson kërkim në cilën do temë në mediet digjitale, si dhe të faqeve të internetit dhe postimeve nëpër blogje. Regjistrohuni që të pranoni njoftime (alerts) përmes mesazhit elektronik apo RSS feed dhe do të mund ti ndiqni risitë ashtu siç paraqiten ato.

HootSuite– ka mjet të integruar për analitikë përmes së cilit mund të ndiqni se me çfarë ka të bëjë një mesazh i caktuar(shpërndarje, citim, përgjigje etj) në Twitter.

3. Ndiqni palët e interesuara dhe audiencën e synimit

Njëra nga mënyrat për ndjekjen e sjelljes së të tjerëve në internet është përmes instalimit  të  Google Alerts ose shfrytëzimit të serviseve siç është Media Toolkit. Në qoftë se për temën të cilën e ndiqni diskutohet në gjuhë të ndryshme, vendosni fjalë kyç në të gjitha ato gjuhë. Mjete tjera të cilat mund ti shfrytëzoni për këtë janë:

RSS feeds– Shumë faqe ku përmbajtja gjenerohet nga ana e përdoruesve, ofrojnë mundësinë që ti pranoni rezultatet nga kërkimi sipas fjalës kyç në RSS feed tuaj. Poqese e vendosni këtë opsion, fitoni qasje automatike për ta lexuar përmbajtjen në të cilën janë të gjetura fjalët kyç. Që ta zbuloni sjelljen e palëve të interesuara, vendosni RSS feed në faqet e tyre të internetit.

TweetDeck – mund ta përdorni për të ndjekur më lehtë urdhëresat e Twitter-it  të cilat janë subjekt i interesimit tuaj. Jep mundësinë të bëni grupe, dhe në atë mënyrë, profilet të cilat i ndiqni mund ti ndani për shembull në aleatë, kundërshtarë, politikanë etj.

Që të mundeni në fund ta vlerësoni suksesin e fushatës apo aktivitetit, që nga vetë fillimi e deri në fund të realizimit, ndiqni dhe dokumentoni të gjitha këto informacione. Kjo do tu ndihmojë që të matni se a i keni arritur qëllimet e planifikuara dhe kush ju ka ndihmuar në këtë.