fbpx

Blogj-et akademike përqendrohen në tema profesionale dhe jo personale, duke shprehur një lidhje të qartë midis përmbajtjes së blog-ut, kërkimit, analizës dhe hulumtimit shkencor mbi temën e shkrimit dhe qëndrimet akademik. Blogjet më të mira zakonisht përmbajnë këto:

 • Rëndësi - Tekstet e publikuara duhet të kenë një lidhje të qartë me një ngjarje, vendim ose debat aktual që ngre çështje të interesit publik;
 • Argument i qartë - Blogjet janë formate të shkurtra dhe janë më efektive kur përqendrohen në një argument apo pikë të qartë dhe nuk zgjerohen shumë. Nëse doni të shpjegoni më shumë pikëpamje, shkruani postime të ndara në blog;
 • Stili joformal - Blogjet janë zakonisht të drejtpërdrejta dhe joformale në mënyrë që të jenë të disponueshme për një audiencë më të gjerë. Kjo mund të kuptohet si një stil shkrimi që është më afër gazetarisë sesa akademisë, por edhe pikat kryesore shpesh janë shumë efektive në blogje për komunikim të thjeshtë dhe të qartë.
 • Hulumtime - Blogjet më të mira bazohen në argumente nga kërkimet, ose referenca për teorinë akademike që është e rëndësishme në debate në vazhdim, por të paraqitura në një mënyrë që është e kuptueshme për një audiencë jo-akademike. Ne ju rekomandojmë të shmangni përdorimin e shumë akronimeve dhe termave akademikë, siç janë fjalët latine ose terminologji specifike që mund të mos jenë të njohura jashtë disiplinës shkencore;
 • Përdorim i mirë i provave - Konfirmimet e shkruara në botime duhet të bazohen në prova nga hulumtimi juaj ose nga ato të individëve ose organizatave të tjera. Hiperlinqet që të çojnë në punime më të gjata kërkimore, raporte, baza të të dhënave, shembuj situatash ose rastesh për të cilat po diskutoni mund të jenë shumë të dobishëm për të mbështetur konfirmimet dhe argumentet që përmendni. Kini kujdes që të mos mbështeteni shumë në informacionet që gjenden në burime të jashtme sepse ky megjithatë është teksti juaj i pavarur;
 • Leximi i mëtejshëm - Postimet në blog shpesh janë një mundësi për të drejtuar njerëzit që janë të interesuar për këtë temë e linqe/lidhjeve për burime shtesë, ku ata mund të lexojnë më shumë rreth temës. Kjo mund të ndihmojë më shumë njerëz që ta vërejnë punën tuaj ose punën e kolegëve tuaj;

Blogjet duhet të kenë një strukturë të qartë dhe rrjedhë të lehtë, d.m.th. ato duhet të shkruhen me fragmente të shkurtra, në një stil të kuptueshëm dhe informal. Postimet duhet të përmbajnë midis 900 dhe 1300 fjalë.

Në mënyrë ideale, paragrafi i parë identifikon argumentin kryesor dhe rëndësinë e debateve aktuale. Filloni diskutimin tuaj drejtpërdrejt mbi këtë temë dhe shmangni frazat hyrëse siç janë "Në këtë punim unë do ...", ose "Ky dokument synon të ...".

Kjo pasohet nga disa paragrafë, të ndarë në dy deri në tre pjesë të shkurtra me titra që mbështesin argumentin. Përdorni paragrafë të shkurtër prej katër ose pesë fjalish. Nëse është e nevojshme, vendosni numra ose pika para paragrafëve për t'i theksuar ato.

Përfundon me një konkluzion të shkurtër që forcon argumentet dhe ofron sugjerime potencialisht.

Titulli

Përdorni një titull narrativ, d.m.th një fjali që përmbledh argumentin kryesor të artikullit. Sa më shumë përshkrues dhe tërheqës të jetë titulli, aq më shumë ka të ngjarë që blogu të lexohet. Shmangni pyetjet ("Si mund të zgjidhet kriza e eurozonës në Evropë?") Ose tema të përgjithshme ("Demokracia në Maqedoni"). Këtu janë disa shembuj të titujve të mirë: "Gazetaria maqedonase është një humbëse e vërtetë në zgjedhjet e Maqedonisë" ose "Ndikimi i zbehtë i BE-së mbi Maqedoninë dobëson procesin e reformës demokratike të vendit". Mundohuni që tituli të ketë deri në 15 fjalë, por nëse është e mundur edhe më pak.

Udhëzime/referenca

Edhe pse argumentet/faktet janë të rëndësishme, blogjet nuk përdorin referencat e zakonshme akademike. Në vend të kësaj, përdoren hiperlinqe për t'u lidhur me atë që e citoni në blog. Ato mund të jenë dokumente, ligje, raporte gazetareske, punime hulumtuese, blogje ose raporte të tjera, por preferohen burime me akses të lire në vend të përmbajtjeve për të cilat duhet të paguhet. Për shembull:

"Sipas Strategjisë së tyre për Treg Digjital Unik (Digital Single Market Strategy), Komisioni duhet të fillojë një vlerësim të veçantë të platformave dhe ndërmjetësve të Internetit deri në fund të këtij viti".

"Siç është dokumentuar qartë në studimin gjithëpërfshirës INDIREG si edhe në studime të tjera, pavarësia e rregullatorëve të shërbimit të mediave audio-vizive në Evropë nuk mund të merret si e mirëqenë".

Fusnota duhet të përdoren vetëm kur janë absolutisht të nevojshme dhe shumë rrallë. Nëse informacioni është i nevojshëm, atëherë zakonisht duhet të përfshihet në tekst.

Grafikë dhe fotografi
picture1   picture2   picture3
-Burimi: Autori   -Some of the BBC’s most popular content is entertainment & sport. Photo by Graham Holliday [CC BY-NC 2.0]   -Burimi: ONS Chart 9 in Link
 • Diagramet dhe fotografitë janë shumë të dobishëm për blogjet. Grafikët dhe diagramet janë më të mira se tabelat, sepse lexuesit mund t'i interpretojnë më shpejt. Në të gjitha rastet, ju lutemi na dërgoni të dhëna të papërpunuara për diagramin, tabelën ose fotografinë tuaj në formatin Excel.
 • Çdo diagram duhet të ketë një titull të shënuar qartë, etiketat e boshtit X dhe Y ose vijat histogram, duke përfshirë njësitë e masës dhe shkallës së lexueshme, ose koordinatat e sfondit.
 • Çdo diagram ose figurë duhet të tregojë qartë burimin, madje edhe kur ai është vetë autori.
 • Duhet të ketë një legjendë të qartë në të cilën diferencohen shumica e vargjeve të të dhënave nga njëra-tjetra dhe një shënim të shkurtër mbi burimet. Vijat duhet të jenë mjaft të trasha dhe me ngjyra të veçanta. Diagramet duhet të përdorin progresionin numerik për t'i bërë krahasimet më të dukshme.
 • Autori mund të sigurojë çdo lloj fotografie ose imazhe statike nga video, por duhet të jetë e qartë se ai/ajo ka të drejtë t'i përdorë ato. Ato duhet të autorizohen nga autori ose të licencohen për shpërndarje të lirë, ose duhet të merret një lloj tjetër i lejes për përdorimin e imazheve. Teksti poshtë figurës duhet të përmbajë informacione rreth autorit.
Informacione personale dhe fotografia

Të gjithë autorët duhet të paraqesin një foto portreti dhe një biografi dy deri në tre rreshta që shfaqet në tekst dhe në faqen e bashkëpunëtorëve, me linqe në ueb faqet tuaja ose profilet e mediave sociale që dëshironi të përfshini.

 • Blogo +

  Bashkohuni me ekipin e bashkëpunëtorëve dhe sugjeroni një temë ose dërgoni një tekst, me foton tuaj dhe një biografi të shkurtër në info@iks.edu.mk.

  Lexo më shumë

 • Udhëzime +

  Tekstet duhet të përmbajnë ndërmjet 900 dhe 1300 fjalë dhe duhet të shkruhen në paragrafë të shkurtër, në një stil të kuptueshëm dhe joformal.

  Lexo më shumë

 • Shkarko +

  Ne dëshirojmë të nxitim një debat të shëndetshëm në lidhje me interesin publik dhe për këtë arsye t'i inkurajojmë lexuesit të lënë komente të arsyeshme dhe konstruktive në të gjitha blogјet tona, përfshirë edhe kritika të forta.

  Lexo më shumë

 • 1

Na ndiq