fbpx

Америка

Спортот како можност за превенција на криминалното поведение и малолетничката деликвенција

Иван Анастасовски

13.07.18

проф. д-р Иван Анастасовски Спортските организации својата активност премногу ја имаат насочено кон дејноста спорт како игра, тренирање или...