Когнитивни пристрасности

Ковид-19 и човековата ирационалност

Анита Јанчевска

03.01.22

Анита Јанчевска Со сите лекции стекнати низ оваа пандемија, се поставува прашањето како да ја искористиме во иднина бихевиоралната економија за...