Како приватниот сектор може да се вклучи во развојот на локалната заедница

Здруженост, сплотеност и поврзаност на луѓе, друштва, организации и институции кон една заедничка цел или поради заедничка причина. Често на овој начин знаеме да ја дефинираме заедницата.