fbpx

Edicija ResPublica

Priracnik za mediumska pismenost 150x215 Visoka škola novinarstva i odnosa sa javnošću i Institut za medijsku raznolikost u Londonu razvili su ,,Priručnik za medijsku pismenost mladih, medija i organizacija civilnog društva“. Isti sadrži korisne savete o tome kako sve ove grupe mogu da promovišu medijsku pismenost.

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (ALB)    Preuzmi (ENG)

Mediumskata pismenost vo Makedonija obid za impelementacija vo osnovnoto obrazovanie 150x215

Visoka škola novinarstva i odnosa sa javnošću, uz podršku Biroa za razvoj obrazovanja, sprovela je istraživanje pod nazivom „Medijska pismenost u Makedoniji: pokušaj za implementaciju u osnovnom obrazovanju“, kako bi utvrdila kako se ovaj koncept tretira u nastavnim planovima i programima, zatim koji se oblici sticanja znanja koriste za medijsku pismenost (didaktički materijal, oprema, prostorni uslovi i sl.) i kakva je edukacija nastavnog osoblja za medijsku pismenost.

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (ALB)    Preuzmi (ENG)

Priracnik za gragjanskite organizacii edicija 150x215

Priručnik “Kako efikasnije komunicirati sa građanima putem digitalnih medija: priručnik za organizaciju civilnog društva” nudi pregled mogućnosti koje nude digitalni mediji za razliku od tradicionalnih. Pored toga, govori o tome kako digitalni mediji mogu pomoći OCD-ima da promovišu svoje aktivnosti, projekte i inicijative. U priručniku se nalaze i praktični saveti za stvaranje efikasnih poruka, segmentiranje publike i saveti o tome koji su digitalni alati najprikladniji za određenu publiku, kako najlakše izmeriti uticaj društvenih medija i kako pripremiti plan društvenih medija koji će pomoći OCD-a da se približe svojoj ciljnoj publici.

 

Preuzmi (MKD)

pogolema odgovornost ili zasilena propaganda novinarska etika vo digitalnata era 150x215

Dokument „Veća odgovornost ili povećana propaganda: novinarska etika u digitalnom dobu”  fokusira se na izazove i probleme sa kojima se suočava novinarstvo u digitalnom dobu. Dokument pruža pregled zakonodavstva na terenu, pregled slučajeva iz prakse i preporuke o tome kako mediji i novinari treba da izveštavaju profesionalno i etično.

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (Резиме – MKD)    Infografik (MKD)

Govor na omraza vo mediumite vo Makedonija

Dokument „Sloboda izražavanja protiv govora mržnje u medijima u Makedoniji” fokusira se na problem govora mržnje koji postoji u medijskoj zajednici u Makedoniji. Dokument nudi pregled evropskog i makedonskog zakonodavstva na terenu, nudi pregled slučajeva iz prakse, kao i preporuke za efikasno i sistematsko suočavanje sa govorom mržnje.

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (Резиме – MKD)    Infografik (MKD)

povrzuvanje so gragjanite edicija 150x215

Analiza „Povezivanje građana: Digitalna komunikacija u sektoru civilnog društva u Makedoniji”  bavi se koristima i potrebom efikasne i delotvorne komunikacije organizacija civilnog društva sa njihovim ciljnim grupama i širokom javnošću koristeći moderne komunikacijske alate i tehnike. Pored toga, istražuju se kapaciteti i resursi dostupni građanskim organizacijama, koji se bave digitalnim komunikacijama i stepen do kojeg one koriste digitalne alate za prenošenje svojih poruka javnosti i ciljnim grupama.

Preuzmi (MKD)

Regulacija na onlajn mediumi za web FINAL 150x215

Dokument „Jačanje profesionalnih standarda ili erozija slobodnog govora: regulacija onlajn medija u Makedoniji” bavi se pitanjima koja se odnose na regulaciju onlajn medija i izazovima i problemima koji proizlaze iz ovog procesa. Dokument analizira domaće i evropsko zakonodavstvo iz oblasti i nudi preporuke za poboljšanje u toj oblasti, primjenjive za različite činioce makedonskog društva.

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (Резиме – MKD)    Infografik (MKD)

Building Trust in Media in SEE 150x215

Analiza „Potraga za novim rešenjima: Kreiranje idealnog nastavnog plana i programa novinarstva za Jugoistočnu Evropu”  ima za cilj utvrđivanje sastavnih elemenata idealnog kurikuluma novinarstva Jugoistočne Evrope (SEE), uzimajući u obzir različite strukturne i društveno-političke okolnosti sa kojima se suočava novinarsko obrazovanje u ovom regionu. Cilj istraživanja je podstaknuti institucije visokog obrazovanja da prate preporuke sadržane u njemu kako bi procenili i modifikovali svoje kurikulume u novinarstvu prateći indikatore utvrđene u ovom istraživanju.

Preuzmi (ENG)    Preuzmi (MKD)    Infografika (MKD)    Infografika (ENG)

Idninata na javniot radiodifuzen servis MK 150x215

Kako da se makedonska Radiotelevizija (MRT) transformiše u moderan radiodifuzni medij blizak građanima? Da bi se to postiglo, potreban je drugačiji normativni model javnog servisa od onog koji je sada ugrađen u zakonodavstvo i zakonodavnoj regulativi – participativni model javnog medijskog servisa. Promene koje je potrebno uvesti moraju biti sveobuhvatne – od promene propisa, pružanja odgovarajućih nezavisnih i stabilnih izvora finansiranja, izrade sveobuhvatne strategije razvoja MRT-a i unutrašnjih organizacijskih i tehnološko-proizvodnih aktivnosti. Dokument o javnoj politici „Participativni model za javne medije u Makedoniji: Oživljavanje jedne ideje” pripremljen je u okviru projekta „Perspektive i razvoj javnih medijskih servisa: Komparativna studija o razvoju javnih radiodifuznih servisa Zapadnog Balkana u svetlu evrointegracija.”

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (ENG)

kampanji za javen interes dokumenti i rezime 150x215

Analiza „Kampanje od javnog interesa na makedonski način: informisanje građana ili politička propaganda?” Cilj je utvrditi da li su kampanje od javnog interesa koje su se realizovane u Makedoniji putem medija u poslednjih nekoliko godina zaista bile od javnog interesa ili su služile interesima političkih elita ili drugih institucija? Analiza se takođe bavi makedonskim zakonodavstvom i da li se isto poštuje tokom sprovođenja ovih kampanja. Dokument takođe sadrži preporuke za poboljšanje u tom području.

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (Резиме – MKD)    Infografik (MKD)

baranje za sistemski mediumski reformi 150x215

U iščekivanju predstojećih reformi u medijskoj sferi koje proizlaze iz Pržinskog sporazuma, grupa medijskih organizacija podnela je Vladi Zahtev za sprovođenje sistemskih reformi u medijima, naglašavajući prioritetna pitanja koja zahtevaju hitne zakonske izmene i praktične mere koje nadležne institucije treba da sprovedu. Od Vlade se takođe zahteva da pokrene inkluzivan i transparentan proces javne rasprave sa svim uključenim subjektima, kako o prioritetnim tako i o drugim pitanjima, čije rešavanje može dovesti do poboljšanja slobode izražavanja i stanja u medijskom sektoru.

Preuzmi (MKD)

pod oko na javnosta 150x215

Svrha analize „Pod lupom javnosti: pravo na privatnost javnih ličnosti u Makedoniji” je da utvrdi da li informacije o javnim ličnostima objavljene u medijima zadovoljavaju  tzv. “Test javnog interesa”, tj. Da li mediji pravilno balansiraju pravo na privatnost tih osoba sa pravom javnosti da “zna”. Dokument takođe daje pregled i analizu zakonodavstva u oblasti i procenjuje da li ispunjava evropske standarde.

Preuzmi (MKD)

Mediumska pismenost komplet FINAL 150x215

Visoka škola novinarstva i odnosa sa javnošću sprovela je istraživanje  “Medijska pismenost u Makedoniji: karika koja nedostaje za aktivno građanstvo”. Uz objašnjenje koncepta „medijske pismenosti” i kako je definisan u međunarodnoj regulaciji, izveštaj je ujedno analizirao i situaciju na ovom području iz lokalne perspektive, odnosno kako se medijska pismenost shvata i praktikuje u srednjem obrazovanju, civilnom društvu i medijima u Makedoniji. Istraživanje je sprovedeno uz podršku Europske Unije.

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (Заклучоци – MKD)    Preuzmi (Заклучоци – ENG)

Komunikacija protesti FINAL za web malaslika 150x215

Cilj istraživanja „Udruženi za promene: obnavljanje odgovornosti vlade kroz građanske proteste”je da sagleda komunikacijsku praksu medija, aktivista i predstavnika državnih institucija tokom nekih građanskih protesta koji su se održali u Makedoniji 2014 i 2015 godine, to jest, kako ovi činioci komuniciraju sa svojim ciljnim grupama i kako su njihove aktivnosti uokvirene u medijima.

Preuzmi (MKD)     Preuzmi (ENG)

BP MKD FINAL 08.07 150x215

Grupa stručnjaka i građanskih organizacija, uključujući i IKS Institut za komunikacijske studije, pripremili su Predlog za hitne demokratske reforme čiji je cilj da vrate demokratske standarde i vrednosti u Makedoniji, vraćanjući na taj način i poverenje građana u ključne državne institucije.

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (ALB)    Preuzmi (ENG)

Privatnost i javniot interes 150x215
Svrha ovog dokumenta je analizira ravnoteže između prava na privatnost i prava na informisanje javnosti. Dokument se bavi evropskim i makedonskim zakonodavstvom o privatnosti, primerima iz prakse medijskog izveštavanja u Makedoniji s tim u vezi i nudi preporuke za poboljšanje politike privatnosti i informisanja.

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (ENG)

priracnik mediumite 11 03 2016 150x215

“Priručnik za javni interes u novinarstvu”sublimira opšte prihvaćene vrednosti, principe, standarde i prakse u novinarskoj profesiji. Na osnovu etičkih kodeksa novinarstva, regulacije domaćih i stranih medija i politika rada u najuticajnijim svetskim novinama, priručnik pruža jasne kriterijume za utvrđivanje javnog interesa u vestima. Pored 10 osnovnih principa u novinarstvu, knjiga uvodi test o javnom interesu za novinarstvo.

Preuzmi (MKD)   Preuzmi (ALB)    Preuzmi (ENG)

policy Brief 150x215

Institut za komunikacijske studije napravio je Sažetak javnih politika u kojem ocenjuje situaciju u medijskom sektoru u Makedoniji u kontekstu preporuka iznesenih od strane Grupe visokih stručnjaka, koju predvodi Reinhard Priebe. Sažetak sadrži precizne dokaze čiji je zaključak da Makedonija nije stvorila osnovne elementarne uslove za fer i demokratske izbore u aprilu 2016 godine.

Preuzmi (MKD)   Preuzmi (ENG)

mediumite i javniot interes vo mk 150x215

“Mediji u Makedoniji: zaštitnici javnosti ili taoci političkih interesa”analizira ulogu medija u zaštiti javnog interesa u Makedoniji i način na koji makedonski mediji tretiraju javni interes u izveštavanju. Dokument analizira makedonsko medijsko zakonodavstvo i nudi preporuke za jačanje uloge medija u zaštiti javnog interesa u Makedoniji.

Preuzmi (MKD)   Preuzmi (ENG)

sudovi i Javen interes 150x215

“Sudovi: Čuvari javnog interesa ili pojedinačni interesi”bavi se važnijim pitanjima koja se odnose na javni interes u pogledu uživanja osnovnih sloboda i prava građana i pravnih lica u Republici Makedoniji. Svrha dokumenta je prikazati različita stajališta o ulozi sudova u balansiranju između individualnih sloboda i prava i javnog interesa.

Preuzmi (MKD)   Preuzmi (ENG)

dekonstruiranje 25 09 2015 150x215

Inicijalni izveštaj „Dekonstruisanje koncepta javnog interesa u Republici Makedoniji: (zlo) upotreba u ime građana” pruža sveobuhvatan pregled onoga što predstavlja javni interes i kako se ovaj pojam koristi u različitim pravnim i etičkim kontekstima. Pored toga, izveštaj utvrđuje ključne činioce koji štite javni interes u jednom društvu i identifikuje najbolje prakse u oblasti.

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (ENG) 

znacenjeto zad naslovite 150x215

“Izveštavanje o međureligijskim i međuetničkim tenzijama: značenje iza naslova”fokusira se na medijsko izveštavanje o pitanjima multietničke i multireligiozne prirode i poštovanju profesionalnih novinarskih standarda u informisanju javnosti.

Preuzmi (MKD)     Preuzmi (ENG)

mediumite na zaednicite 150x215

“Izveštavanje iz paralelnih svetova: mediji zajednica u Makedoniji”otvara ozbiljna pitanja o pravima etničkih zajednica u medijskoj sferi u Makedoniji, zatim o regulatornoj politici u ovoj oblasti i izazovima koji se postavljaju novinarskoj profesionalnoj zajednici.

Preuzmi (MKD)       Preuzmi (ENG)

sozdavanje vesti 150x215

“Razlike kroz prizmu redakcija: Pogled iz bliza na stvaranje vesti”prikazuje situaciju u redakcijama i stavove i percepcije urednika, novinara i nekih vlasnika o temama vezanim za izveštavanje o različitostima.

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (ENG)

audiovizuelni kreativni industrii 150x215

Ova publikacija objavljuje najvažniju dokumentaciju koja je nastala iz projekta „Merenje ekonomskog doprinosa audiovizualnih industrija u Makedoniji”. Smernice za razvoj audiovizualnih industrija sadrže ideje i mere koje su predložili predstavnici ovog sektora na brojnim diskusijama i sastancima, zajedno sa Operativnim planom za njihovu realizaciju.

Preuzmi (MKD)    Preuzmi (ENG)