fbpx

Marija Topuzovska Latković

БЛОГЕРИ СРБ

06.10.17

Прегледи

Marija Topuzovska 120x160Marija Topuzovska Latković radi na Institutu za sociološka i političko-pravna istraživanja - UKIM od 2006 godine. Profesor je na postdiplomskim studijama za Menadžment ljudskih resursa i predaje na doktorskim studijama Organizacionih nauka (Menadžmenta) i Sociologiju organizacije. Redovno objavljuje naučne radove u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, a kao supervizor i vodeći istraživač ili član istraživačkog tima sudelovala je u izradi nekoliko domaćih i međunarodnih projekata. Kao članica radne grupe, direktno je sudelovala u kreiranju Nacionalne strategije za umrežavanje, saradnju i smanjenju odliva visokoobrazovanog i stručnog kadra (2013-2020), kao i u konsultativnom procesu za izradu Nacionalne strategije mladih (2015-2026). Teme interesa u cilju istraživanja: mladi i zaposlenost, organizacisko ponašanje, doživotno učenje, kvalitet radnog života.