fbpx

Иван Колевски

Иван Колевски дипломирал на Правниот факултет во Скопје. Магистерските студии ги завршил на Универзитетот во Виена во областа на меѓународното и европското бизнис право. Од 2014 година работи како судски соработник во Апелациониот суд во Битола. Како сфери на особен интерес ги има хармонизацијата на судската пракса и правните аспекти на урбанистичкото планирање, на кои теми има објавувано повеќе статии и публикации.

Противуставноста на можноста за суспензија на урбанистичките планови

Иван Колевски

18.03.20

Иван Колевски  Новото законско решение за урбанистичко планирање, изгласано пред распуштањето на Собранието, ја легализира можноста општините...

Постои ли ефикасна судска заштита на правото на сопственост од аспект на урбанистичките планови?

Иван Колевски

09.11.18

МК   ALB Иван Колевски Уставните судии испитуваат дали чекорите на донесување урбанистички план што ги предвидува Законот за просторно и...

Задолжителноста на адвокатскиот печат и потпис и правото на пристап до суд

Иван Колевски

09.07.18

м-р Иван Колевски Дали задолжителноста на адвокатски печат и потпис ќе има влијание на правото на граѓаните за пристап до суд? Како судовите треба...