fbpx

Ило Трајковски

Д-р Ило Трајковски е редовен професор на Филозофски факултет во Скопје и визитинг професор на Државниот универизтет на Аризона во Теми, САД и на Јагелонскиот Универзитет во Краков, Полска. Неговиот научен и истражувачки интерес е во областите на социологијата на политиката и политичкиот систем, социологијата на граѓанственоста и човековите права и современата социолошка теорија. Има објавено повеќе трудови и преводи на социолошка литература од англиски на македонски јазик. Раководел и учествувал во повеќе домашни и странски научно-истражувачки проекти и бил научен консултант на повеќе апликативни проекти.

Новата политичка власт и граѓанскиот сектор во Република Македонија: старо нови дилеми

Ило Трајковски

17.10.17

проф. д-р Ило Трајковски Најновите случувања на релација политичка власт-граѓански сектор, повторно го отвораат прашањето за односите помеѓу овие...