fbpx

Сашо Арсов

Сашо Арсов е редовен професор на Економскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Негова специјалност се финансискиот менаџмент, инвестициите и проектниот менаџмент. Бил член и на Советот на НБРМ, како и на Сенатот на Универзитетот. Учествувал во работата на повеќе проекти, а објавил поголем број научни трудови во домашни и меѓународни списанија.

Мерките за привлекување странски инвестиции се трошок кој мора да се поднесе

Сашо Арсов

20.10.17

проф. д-р Сашо Арсов Без оглед дали сте поддржувач или противник на претходната власт, не можете да оспорите дека таа постави сосема нови стандарди...