Zlatiborka Popov-Momçinoviq

Zlatiborka Popov-Momçinoviq është profesoreshë e asociuar e shkencave politike në Fakultetin Filozofik, Universiteti i Sarajevës Lindore. Fokusi i hulumtimit të saj është në çështjet gjinore, zhvillimin e shoqërisë civile dhe aktivizmin e grave, feja dhe politika, profesionalizmi i mediave dhe proceset e pajtimit. Ajo është aktive në shoqërinë civile dhe lëvizjen e grave, duke u përpjekur të harmonizojë përpjekjet shkencore dhe aktiviste.

Pajtim dhe “bashkëjetesë” gjatë pandemisë në BeH

Zlatiborka Popov-Momçinoviq

06.06.20

МК  BS Zlatiborka Popov-Momçinoviq Qëndrimet pozitive ndaj “sjelljes së njerëzve” gjatë pandemisë nuk duhet të shërbejnë si një justifikim respektvisht amnestimin e qytetarëve nga përgjegjësia për sjelljen e elitave politike....