fbpx

Pece Nedanovski

БЛОГЕРИ АЛБ

21.09.17

Прегледи

Pece Nedanovski 120x160Pece Nedanovski është profesor në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin "Shën. Cirili dhe Metodij" në Shkup. Në periudhën 2008-2012 ai ka ushtruar funksionin e Prorektorit të Financës, Investimeve dhe Zhvillimit në Universitetin "Shën. Cirili dhe Metodij" në Shkup dhe që nga viti 2013 drejton studimet pasuniversitare në Menaxhimin e Sektorit Publik në Fakultetin e Ekonomisë. Ai është autori i disa studimeve, librave dhe librave shkollorë për çështje ekonomike.