проф. д-р Мирјана Најчевска

Мирјана Најчевска е доктор по правни науки и редовен професор и научен советник во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при УКИМ. Клучните квалификации се од областа на човековите права (дискриминација, права на малцински и маргинализирани групи, слобода на мислата и изразувањето, владеење на правото и правна држава), меѓуетнички односи, децентрализација и локална самоуправа. Посветена е на промоција на концептот на човековите права и слободи и механизмите за нивна заштита и практикување. Вклучена е во работата на повеќе невладини организации и неформални граѓански здружувања (поранешен претседател на Хелсиншкиот комитет за човекови права и сегашен претседател на Центарот за човекови права и разрешување конфликти). На меѓународен план била дел од работата на неколку професионални и експертски тела во рамките на ООН, ЕУ и Советот на Европа.

Нееднаквоста ја убива демократијата, а родовата нееднаквост посебно

проф. д-р Мирјана Најчевска

19.09.17

проф. д-р Мирјана Најчевска  Родовата нееднаквост не се сфаќа сериозно во Македонија. Тоа што законите немаат дискриминирачки норми се...