fbpx

Institucionet duhet të gjejnë qasje të përshtatshme për të rinjtë

Sotir Gabeloski

Politika

12.06.23

Прегледи
Zyrtarët apo nëpunësit për të rinjtë nëpër institucione duhet të komunikojnë në mënyrë më efektive me të rinjtë përmes një qasjeje proaktive dhe gjuhës së përshtatur, ndërsa institucionet duhet të ofrojnë mbështetje dhe hapësirë ​​për të siguruar njohje më të madhe të pozitës së zyrtarit (nëpunësit) për të rinjtë.

Një nëpunës për të rinjtë është një person i punësuar në një institucion, i cili emërohet nga titullari (drejtuesi) i institucionit për të komunikuar, ndihmuar dhe kontribuar aktivisht për çështjet e të rinjve.

Ky obligim buron nga Ligji për politikat rinore dhe pjesëmarrjen e të rinjve dhe është përmbushur në një përqindje të madhe, por në praktikë mungon efikasiteti. Kjo është për shkak të komunikimit joadekuat të nëpunësve për të rinj, nënvlerësimit të pozitës nga drejtuesit e institucioneve dhe mosnjohjes së nevojës - që të rinjtë të kenë një person që do të flasë "gjuhën e tyre", do t'u përgjigjet pyetjeve të tyre dhe kërkon në kohën e duhur dhe i informon për të gjitha çështjet në interes të tyre.

Për të kontribuar për një komunikim më të përmirësuar dhe më efikas të nëpunësve për të rinjtë, në kuadër të iniciativës “Nëpunësi për të rinj – urë ndërmjet të rinjve dhe institucioneve”, një grup joformal i të rinjve nga partitë LSDM, VMRO DPMNE, DOM, BDI. dhe një aktivisti qytetar, me mbështetjen e Institutit Republikan Ndërkombëtar (IRI), dhe në kuadër të programit të Institutit për Lidership të Avancuar Politik (ALPI), hartuan një Dokument me udhëzime për komunikim efektiv të nëpunësve për të rinj.

Qëllimi i këtij dokumenti është të ndihmojë zyrtarët apo nëpunësit e emëruar në komuna dhe në institucionet shtetërore në komunikimin e tyre me të rinjtë, por edhe me të gjithë qytetarët që i drejtohen institucionit në lidhje me çështjet rinore.

Ligji për pjesëmarrjen rinore dhe politikat rinore e përcakton detyrën e institucioneve që të caktojnë një nëpunës për të rinjtë dhe më shumë se 90% e institucioneve tashmë kanë emëruar një nëpunës. Obligimet e nëpunësve të të rinjve nuk janë të përcaktuara qartë me Ligjin e miratuar dhe janë të detajuara me vendim të Qeverisë. Në bazë të vendimit të përmendur, institucionet përgatisin vendime me obligime specifike që u caktohen nëpunësve të emëruar për të rinjtë. Mirëpo, vetë Dokumenti thotë se obligimet duhet të detajohen më tej përmes ndryshimeve në Ligjin për çështjet rinore dhe politikat rinore dhe përmes vendimeve të Qeverisë dhe institucioneve veç e veç në mënyrë që të kemi një pasqyrë më të qartë të punës së nëpunësve dhe identifikimit më të lehtë të tyre nga ana e të rinjve.

Çfarë përmban Dokumenti?

Dokumenti përmban rekomandime: si, ku dhe kur nëpunësi për të rinjtë duhet të komunikojë me të rinjtë dhe publikun më të gjerë. Dokumenti me udhëzime ofron rekomandime të qarta për nëpunësit e të rinjve, por gjithashtu përmban një pjesë ku renditen rekomandimet për institucionet dhe rekomandimet për vetë të rinjtë.

Këto aspekte të përmbajtjes e bëjnë këtë dokument gjithëpërfshirës dhe, në të njëjtën kohë, qartësojnë punën dhe obligimet e nëpunësve për të rinjtë në të gjithë vendin.

Në rekomandimet e tij, autori Dragan Atanasov nga Sindikata për Punë Rinore niset nga rëndësia e komunikimit në punën e nëpunësit për të rinj. Komunikimi është baza e punës së nëpunësit, pavarësisht se natyra e punës në institucione të veçanta ndryshon nëra nga tjetra. Vendimi i Qeverisë thekson rëndësinë e komunikimit, kurse nëpunësi është person për informimin e të rinjve, informimin e të gjithë qytetarëve për çështjet rinore dhe komunikimin me format e organizimit të të rinjve.

Prandaj, dokumenti që është objekt i këtij teksti është i një rëndësie të veçantë sepse, së fundi, komunikimi është objekt i analizës dhe nuk është pjesë e ndonjë dokumenti më të gjerë siç është Manuali për këshillat rinorë lokalë të Misionit të OSBE-së në Shkup, në të cilin aspekti i komunikimit përfshin vetëm një kapitull.

Burimi: freepik.com

Si duhet të komunikojë një punonjës i të rinjve me të rinjtë?

Nëpunësi duhet të përshtatë gjuhën në një mënyrë që të jetë e kuptueshme për të rinjtë dhe që t'i përshtatet stileve dhe nevojave të komunikimit të të rinjve. Kjo përfshin sqarimin e disa termave që janë abstraktë për të rinjtë dhe përdoren në gjuhën administrative, pastaj zgjedhjen e zgjuar të kanalit bazuar në hulumtimet e mëparshme mbi përqindjen e përdorimit të të rinjve se çfarë lloj kanalesh përdorin dhe fokusimin në mënyrat digjitale të komunikimit.

Institucioni dhe nëpunësi duhet të krijojnë një narrativë të orientuar drejt të rinjve. Kjo narrativë nënkupton përcaktimin e aspekteve të punës së institucionit që janë me interes për të rinjtë dhe duhet të komunikohen në një gjuhë të përshtatshme që është e kuptueshme për të rinjtë, përmes një mjeti të përshtatshëm, pra një kanali - një rrjet social konkret ose qasje fizike me njerëzit e rinj.

Dokumenti me udhëzime për komunikim efektiv të nëpunësve për të rinj shkon më tej dhe thekson në detaje se të rinjtë komunikojnë gjithnjë e më shumë në mënyrë digjitale, përdorin rrjetet sociale dhe u përgjigjen më pak telefonatave, mesazheve ose takimeve ballë për ballë në terrene "të panjohura" në pushtetin vendor ose vetë institucionin.

Institucionet janë ende të ngurtë në komunikim dhe nuk i përshtatin komunikimet që ato të arrijnë tek të rinjtë, por edhe përdorimi i gjuhës administrative është pengesë në komunikimin ndërmjet institucionit dhe të rinjve.

Ku duhet komunikuar me të rinjtë?

Autorët e dokumentit me udhëzime u referohen nëpunësve për të rinjtë të paidentifikuar dhe organizatave rinore në pohimet e tyre se mënyra më efektive për të komunikuar me të rinjtë është duke iu afruar atyre, në krahasim me pritjen që ata t'i afrohen një zyre ose një eventi me një vendndodhje fizike specifike.

Çfarë do të thotë kjo? Sipas gjetjes, mënyra më efektive për të “nxjerrë” mendimin, komentin dhe pjesëmarrjen nga të rinjtë është afrimi i tyre në mjediset e tyre, në qarqet në të cilat lëvizin.

Komunikimi dhe afrimi me të rinjtë nuk ka pse të jetë fizik. Duke pasur parasysh që komunikimi mes të rinjve është kryesisht i digjitalizuar, aksesi mund të arrihet përmes rrjeteve sociale, grupeve Viber etj.

Hapësirat rinore, siç janë zyrat rinore, duhet të bëhen më të aksesueshme dhe miqësore për të rinjtë nëpërmjet mirëmbajtjes, promovimit dhe mbajtjes së vazhdueshme të eventeve me interes për të rinjtë, në mënyrë që ato të bëhen hapësira "e tyre". Në këtë mënyrë këto hapësira për të rinjtë do të kenë rolin e tyre origjinal, që ekskluzivisht do të jenë vende ku do të funksionojë kjo kategori qytetarësh.

Kur duhet të komunikojë nëpunësi?

Nëpunësi për të rinj, rekomandon Dokumenti, nuk duhet të jetë vetëm reagues dhe të presë një kërkesë, mesazh apo telefonatë nga të rinjtë. Nëpunësit duhet t'u afrohen të rinjve, t'i informojnë për të drejtat dhe detyrimet e tyre dhe në këtë mënyrë të inkurajojnë komunikimin reciprok. Është thelbësore që institucioni të ofrojë informacion në kohë dhe që nëpunësi t'i qaset strategjikisht komunikimit të vetë-inicuar me të rinjtë.

Në fund të Dokumentit, me udhëzimet për komunikim efektiv të nëpunësve për të rinj, jepen rekomandime për të rinjtë, për organizatat rinore dhe për menaxhimin e institucioneve si mbështetje për nëpunësin, të cilat i referohen përmirësimit të komunikimit të ndërsjellë.

Në thelbin e punës së një nëpunësi të të rinjve është komunikimi dhe kjo është e zakonshme për të gjithë nëpunësit e emëruar. Nga ky aspekt, ky dokument është krijuar për t'u ndihmuar këtyre personave në institucione, për të kontribuar në realizimin e aktiviteteve në interes të të rinjve dhe dispozitave të Ligjit për pjesëmarrjen rinore dhe politikat rinore.

Pozita - nëpunës për të rinj është një dispozitë e Ligjit për pjesëmarrjen rinore dhe politikat rinore, zbatimi i të cilit është i një rëndësie jashtëzakonisht të lartë. Mirëpo, puna e tyre deri më tani është e padukshme për publikun, i cili përbëhet nga të rinj, kurse një pjesë e madhe e nëpunësve emërohen vetëm në mënyrë deklarative. Nga kjo lind nevoja e krijimit të dokumentit që është objekt i kësaj analize, i cili do t'i ndihmojë nëpunësit të përmirësohen në punën e tyre dhe të bëhen përfaqësues të vërtetë të të rinjve përmes përmirësimit dhe avancimit të komunikimit me të rinjtë.

 

Ju lutemi lexoni rregullat para se të komentoni ose shkarkoni Vini re: Pikëpamjet dhe qëndrimet e shprehura në këtë artikull janë të autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Institutit për Studime të Komunikimit ose donatorit.

Sotir Gabeloski

Sotir Gabeloski është zyrtar për të rinj në komunën e Krushevës dhe zbatues i iniciativës "Nga rinia te rinia" në kuadër të projektit "Përkrahje për reformat zgjedhore".