Биљана Гинова (Biljana Ginova) и Лила Милиќ (Lila Milikj)

Биљана Гинова е е феминист_ка и квир активист_ка вклучен_а во повеќе национални, регионални и Европски ЛГБТИ движења. Магистерските студии ги завршил_а на Универзитетот Сасекс во Велика Британија во рамки на програмата Род, насилство и конфликт. Моментално е вработен_а во ЛГБТИ - ЕРА Асоцијација за еднакви права во Западен Балкан и Турција како раководител_ка за застапување. Лила Милиќ е активистка за еднакви права и правата на трансродовите лица и сексуалните работници.

Правото мора конечно да застане во одбрана на трансродовите лица

Биљана Гинова (Biljana Ginova) и Лила Милиќ (Lila Milikj)

25.01.21

Биљана Гинова, Лила Милиќ И покрај препораките од Европската комисија и Советот на Европа, но и обврската што произлегува од пресудата која...