fbpx

Емилија Локвенец

Емилија Локвенец е докторанд по уставно право на Правниот факултет Јустинијан Први при Универзитетот Св. Кирил и Методиј и магистер по правни науки од областа на граѓанското право. Магистрирала на темата „Начелните ставови и правни мислења на Врховниот суд како извор на граѓанското право“, а во моментот работи на својата докторска дисертација на тема „Улогата на Врховниот суд во обезбедувањето на единство во примената на законите од страна на судовите“.

Начелните ставови и правни мислења на Врховниот суд како (проблематичен) извор на право

Емилија Локвенец

13.02.19

ALB м-р Емилија Локвенец Овластувањата на Врховниот суд да издава интерпретативни сфаќања за важни правни прашања, создавани in abstracto, е познат само...