fbpx

Kasijana Jovanovska

Kasijana Jovanovska është asistente në Departamentin për çështje të përgjithshme, juridike, financiare dhe kadrovike në LSDM. Ajo punon në ruajtjen e përputhshmërisë materiale dhe financiare të partisë, përgatit raporte periodike financiare dhe vjetore, mban shënime për donacionet e partisë dhe mban evidencë për dosjet e punonjësve të partisë. Ajo është e angazhuar edhe në administrimin e kontratave dhe pagesave në fushatat elektorale. Kasijana është Menaxhere e diplomuar për Logjistikë Biznesi në Fakultetin e Turizmit dhe Logjistikës së Biznesit në Shkup.

Rritja e transparencës dhe përputhshmërisë si një mënyrë për të rritur besimin te partitë politike

Omer Ajdini

Marija Miteva

Fitim Lloga

Kasijana Jovanovska

27.04.22

Partitë politike në Maqedoninë e Veriut vazhdimisht renditen në fund sa i përket besimit të qytetarëve në institucionet dhe...