fbpx

Стефан Петрушев

Стефан Петрушев ги завршил своите додипломски студии по историја на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. По завршувањето на додипломските студии на истиот факултет се стекнал со педагошко-психолошка и методска подготовка. Тој ги завршил магистерските студии на Институтот за национална историја, каде што се стекнал со титулата магистер по историски науки.

Четиригодишнината од Преспанскиот договор: Што понатаму?

Стефан Петрушев

17.06.22

За разлика од Западна Европа каде поимот нација најчесто се третира исклучиво политички и се поврзува само со државата, во Источна Европа, поимот...