Bojana Jovanovska

Bojana Jovanovska është feministe dhe studiuese. Ajo ka një diplomë master në politika sociale dhe prej më shumë se 10 vitesh është aktive në fushën e barazisë gjinore dhe dhunës me bazë gjinore. Ajo punon si koordinatore e projektit në Komitetin e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut dhe është anëtare e Platformës për Barazi Gjinore.

Kur mosveprimi është vrasje

Bojana Jovanovska

06.01.23

Mosndëshkimi për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore rrit mosbesimin ndaj institucioneve dhe inkurajon përsëritjen e dhunës dhe kulminacionin e saj në...