fbpx

Shërbimet publike mediatike në Evropën Juglindore: Në vend që t’u drejtohen qytetarëve, ata janë kthyer ndaj autoriteteve dhe vetes!

17.01.20

МК  SR Davor Marko Shërbimet publike mediatike duhet të jenë shtylla e shoqërive demokratike dhe burimi kryesor i informacionit për të gjithë qytetarët. Këto informacione duhet të jenë të besueshme dhe nga to qytetarët duhet të mësojë dhe...

Kohë për kthyerje të medieve – lexuesve

12.07.19

МК  SR m-r Davor Marko Në epokën e autoritarizmit, kontrollit politik mbi mediet, sundimit të algoritmeve në rrjetet sociale, në të cilat mbizotëron interesi personal dhe fitimi, kthimi i medies tek qytetarët dhe komunitetet është bërë...

Midis misionit dhe biznesit: Çka është parakusht që mediet në Ballkanin Perëndimor të bëhen më të qëndrueshme?

22.12.18

МК   SR m-r Davor Marko Për modele të reja afariste, posaçërisht për reklamuesit por edhe për burime alternative të financimit të cilat janë të bazuara në raportin e drejtpërdrejtë me publikun mediatik, dy gjërat kyç janë – përmbajtja...