fbpx

Јорде Јаќимовски

Проф. д-р Јорде Јаќимовски од вработувањето во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во 1979 година па до денес, работи во областа на регионален и рурален развој, структура на популацијата и социјална диференцијација, социјална и структурна политика, животен стандар и одржлив развој и пазар на трудот.

Дефекти на руралната политика во Македонија

Јорде Јаќимовски

24.04.19

ALB проф. д-р Јорде Јаќимовски Земјоделството сè уште е единствен извор на приходи, кој не може да го одржи микросистемот и разновидните потреби на...

Нагласена регионална диспропорција на населението во Република Македонија

Јорде Јаќимовски

24.10.17

проф. д-р Јорде Јаќимовски Големи и стратешки важни микрорегиони остануваат популационо непокриени, а нивните ресурси неискористени. Населението...