fbpx

Јане Трпковски

Јане Трпковски е роден во 1988 година во Скопје. Тој магистрирал во областа по демографски нееднаквости и Gini Ratio со просечна оценка на студии 10,00. Во областа на аналитичка социологија со политичка глобализација, дипломира со средна оценка 9,51. Трпковски е автор и ко-автор на стручни трудови и сертифициран од фондации и институти и академии како учесник и предавач од повеќе области: евалуација на јавни политики, одржлив развој на населението, политичка комуникација и социјална психологија, безбедност и управување со кризи и истражувачко новинарство.

Функционална писменост: Дали знаеме како да го сработиме тоа што ќе го научиме?

Јане Трпковски

05.10.22

Постои нужна потреба од прилагодување на студиските програми, соодветните силабуси и наставниот курикулум на реалната потреба на пазарот на труд...