fbpx

Воведување медиумска писменост во училницата

Број 1 | јуни 2022
Билјана Темелкова, Јулијана Златевска, Сашка Делова

Апстракт

Социјалните мрежи користат различни модели од спектарот на веб-технологиите. Овие алатки се наменети за забавувачки и за комуникациски цели, а најчесто користени меѓу студентите се алатките за социјални медиуми. Знаејќи го ова, наставниците ги вклучија во традиционалните наставни стратегии со цел да ја зголемат способноста на учениците да ги сфатат целите. Имајќи предвид дека на повеќето студенти им се интересни алатките за социјалните медиуми, повеќето истражувачи ја поддржаа оваа стратегија како еден од најиновативните методи за подобрување на резултатите од учењето. Учениците денес можат да научат речиси сè самите или со своите наставници користејќи интернет, можат да разговараат со луѓе од целиот свет, да споделуваат искуства со своите врсници, да се запознаат со светот и со другите луѓе, обичаите и културите преку своето лично искуство. Од истражување одредена тема и барање информации до литература од автори од целиот свет и книжевна критика, постојат работи што можат да им го отворат светогледот, како и да им овозможат да размислуваат критички и креативно. Ова се некои од најзначајните придобивки на глобалната мрежа. Оваа студија сака да укаже на нивото на свесност кај наставниците и кај учениците за правилната употреба на социјалните медиуми и за медиумската писменост, како и да се осврне на потребата да се пополни празнината во познавањето на медиумска писменост кај младите и кај пошироката популација. Се фокусира на укажување на опасностите што ги предизвикуваат социјалните мрежи кај младите. Студентите кои секојдневно примаат огромна количина информации од широк спектар на извори ќе станат подобри критички мислители и паметни потрошувачи кои ја препознаваат гледната точка и целта на авторот. Се надеваме дека, во иднина, наставниците ќе обрнат повеќе внимание до колкав степен и на каков начин нивните ученици ги користат социјалните медиуми и ќе обрнат особено внимание да ги научат како да бидат повнимателни кога ги користат социјалните медиуми.
Клучни зборови:
Образование, медиумска писменост