fbpx

Комуникациските димензии на корпоративното управување како компоненти на комуникативната поставеност на организациите

Број 4 | јуни 2024
Пеѓа Ашанин-Голе
УДК: 334.72:659.4

Апстракт

Во светлината на комуникативната поставеност на организациите и од аспект на неоинституционализмот, целта на ова истражување беше да ги прикаже комуникациските димензии или карактеристики на корпоративното управување како институционална рамка на односите со јавноста. Со цел да направиме систематско разгледување на научните статии од областа на односите со јавноста, ги користевме преферираните ставки за известување за правење систематско разгледување и метаанализа (PRISMA). По направениот првичен преглед на базите на податоци кои содржат научни статии, го сведовме нашето пребарување на школскиот журнал од областа на односите со јавноста. Идентификувавме 19 комуникациски димензии на корпоративното управување и на поврзаните концепти кои ги сведовме на вкупно десет. Оригиналноста на ова истражување е во идентификацијата на клучните комуникациски димензии на корпоративното управување како институционална рамка на односите со јавноста. Резултатите од истражувањето ја потврдуваат важната улога на комуникацијата во процесите на институционализација на корпоративното управување како процес на креирање значење и тие потврдуваат дека комуникацијата има конститутивно значење за организациите.

Клучни зборови: комуникативна поставеност на организациите, корпоративно управување, институционална рамка, неоинституционална теорија, комуникациска димензија, односи со јавноста